ගිණුමක් තිබේද​?​

 

ඇතුලත් වන්න ඔබේ BA/පාරිභෝගික අංකය භාවිතා කරමින්

රහස්‍ය වචනය අමතක වූවාද​?

ග්ලෝබල් ලයිෆ්ස්ටයිල් ලංකා වෙත අලුතින් පිවිසෙන්නෙක්ද​?

 

අපගේ නිශ්පාදන ගැන දැනගන්න හා අත්විඳින්න සිල්ලර පාරිභෝගිකයෙක් ලෙස.

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය භාවිතා කරමින් මිලදී ගැනීම් අරඹන්න​

අවස්ථාව ලබා ගන්න කැමතියිද​?

ව්‍යාපාර සහය වෘතිකයෙකු බවට පත් වී අදායම් ඉපයීම ආරම්භ කරන්න අපගේ තරඟකාරී අදායම් සැලැස්මත් සමඟ.

ව්‍යාපාර සහය වෘතිකයෙක් බවට පත්වෙන්න​