ரொஷான் மீண்டும் வெற்றி பெற்றார்

சமீபத்தில் முடிவுபெற்ற 26 வடு பெங்களூரு மாஸ்டர்ஸ் தடகள க்கூட்டமைப்பு கோப்பையில் 1500 மீட்டர், 5000 மீட்டர் மற்றும் 10,000 மீட்டர் போட்டிகளில் 3 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றெடுத்த ரொஷான் சமிந்த

மேலும் தெரிந்துகொள்ள